Ginnum

 

Het dorp Ginnum

Ginnum was vanouds het middenstands dorp. In de loop der jaren zijn deze voorzieningen verdwenen, de laatste buurtwinkel is in mei 2002 gesloten door het onverwachte overlijden van de eigenaar.
Het dorp is de laatste jaren uitgebreid met 3 nieuwe woningen. In 2004 is een dorpsvernieuwingsplan uitgevoerd de rammelende klinkerbestrating is vervangen door asfalt,de straatverlichting is aangepast,een vlonder geplaatst,het kerkhof heeft een nieuwe opgang gekregen,het uurwerk in de toren gerestaureerd en de beplanting is aangepast. Op 24 juni 2005 is de dorpsvernieuwing Opening Ginnum officieel afgerond.
Bij bijna ieder huis in Ginnum staan bordjes waarop te lezen is wie de vroegere bewoners waren en wat voor werk zij deden of welk ambacht er werd uitgeoefend. Veel fietsers die de elfsteden fietsroute volgen weten dit initiatief te waarderen.
Ginnum kende in vroeger tijden enkele Staten zoals:Roorda-State, Aylva-State, Noordam en Wijtsma-State. De geschiedenis van Ginnum staat uitvoerig beschreven in het boek “Tussen Genum en de Groote Garde” van Johannes van Dijk. Men vermoed dat de Kerk van Ginnum in de 12de eeuw gebouwd is.
De Kerk is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken en in 1973 gerestaureerd.
Per 1 januari 2003 telde Ginnum 103 en per 1-1-2005 95 en per 1-1-2006 91 inwoners.

In het winkelhart van de Flieterpen in Ginnum zijn een aantal naambordjes geplaatst bij boerderijen en woonhuizen. Op deze naambordjes staan onder andere verschillende oud- en nieuwe bewoners van deze woonhuizen en boerderijen.

School in Genum 

Genum In 1580 was Floris Hendrixz "scholemester" in Genum. In aug. 1667 vertrokken mr. Joost Janssen schooldienaar en Meijnts Jansdr. zijn huisvrouw met attestatie naar Britsum. In sept. 1667 kwam mr. Pijtter Nammens hier voor als schoolmeester. Op 19 mei 1680 was hij hier nog: "Pijter Nammens schooldienaer tot Genum, beboet wegens plockhaeren".

Op 27 april 1667 was Douwe Douwesz, schooldienaar te Genum;a ook in feb. 1688 was hij hier. In 1707 was hij tevens dorprechter. Zijn vrouw heette Feikje Thijssen. In 1710 was hij hier nog als schoolmeester en dorprechter; hij was toen 48 jaar. Ook op 30 jan. 1721 was hij hier nog. Hij is vóór dec. 1726 overleden en in 1727 verzocht de classis aan de grietman om een nieuwe schoolmeester te benoemen.

In 1744 was Otto Lamberger hier; het is niet zeker of hij ook schoolmeester is geweest. In maart 1762 en in 1763 was Sierck Cornelis, schoolmeester te Genum, met Antie Harmens zijn huisvrouw. In 1784 trouwde Pijter Sijbes, schoolmeester, hier met Grietje Lijkeles. In 1791 stond Taeke Oenses hier als schoolmeester en ontvanger. Zijn vrouw was Saakje Eelties. In april 1800 berichtte de gemeenteraad aan het Departementaal Bestuur van de Eems, dat deze school vacant was.

In maart 1804 was Pieter Gerrits (Rijpstra) hier als schoolmeester. Hij was gehuwd met Teetske Hedsers (van der Kooi). Hij was schoolmeester tot mei 1808. Hij woonde later te Oostrum en overleed daar op 16 sept. 1821. In mei 1808 kwam mr. Gjalt Jans Meijer van Terwispel; hij was provisioneel schoolmeester te Hemrik. Zijn vrouw heette Jinke Jalderts de Vries. Hij vertrok na 17 mei 1812 naar Baard. Zijn traktement kwam uit 12½ pondemaat greidland en bestond verder uit ca. ƒ 40 aan schoolpenningen en vrij wonen.

In 1813 werd Gerben Boersma (3e rang) provisioneel benoemd. Op 10 april 1814 kreeg hij een vaste aanstelling. Hij overleed op 29 okt. 1828. De school werd toen provisioneel waargenomen door de kwekeling K. Hoff. In 1830 werden de scholen van Genum en Jislum gecombineerd en werd een nieuwe school gesticht halverwege de beide dorpen, doch onder Genum.

Genum en Jislum

In 1830 zijn de scholen van Genum en Jislum gecombineerd en werd een nieuwe school gesticht halverwege de beide dorpen, doch onder Genum. Deze school werd toen provisioneel waargenomen door K. Hoff. Op 1 jan. 1831 werd Simon Bakker benoemd. Zijn salaris bedroeg ƒ 100 en ƒ 115 uit landerijen, de schoolpenningen en een woning. Hij kreeg op 1 okt. 1848 eervol ontslag.

Op het kerkhof van Raard ligt een Simon Harmens Bakker, weduwnaar van Trijntje Reinderts Tolsma, geboren 8 maart 1806, overleden op 20 dec. 1880; "in leven rustend hoofdonderwijzer, laatst rentenier te Raard". In 1848 bestond het traktement uit: ƒ 100 van de kerk van Jislum; het vruchtgebruik van 4 bunder en ruim 77 roeden greidland van de kosterie te Genum (huur jaarlijks ƒ 240 bruto); 15 roeden bouwland van de kosterie te Jislum (huur jaarlijks ƒ 19); het schoolgeld van ca. 30 leerlingen à 30 cent per kwartaal en een woning. Daar tegenover stond een jaarlijkse uitkering van ƒ 10 aan de kerkvoogdij te Genum.

Omstreeks jan. 1849 werd Willem Antoni de Jong (3e rang) aangesteld; hij was eerder ondermeester te Ferwerd. In dat jaar trouwde hij met Lipkje J. Deinema. Hij overleed op 13 dec. 1855, bijna 32 jaar oud, in de bloei van zijn leven. Op 1 juli 1856 werd E. Kruizinga Dz. benoemd als zijn opvolger. Het traktement bestond toen uit ƒ 100 en ca. ƒ 260 uit landerijen, schoolpenningen en een woning. Hij vertrok op 1 aug. 1857 naar Arum.

Op 10 nov. 1857 werd R.H. Beute (2e rang), ondermeester te Ferwerd, aangesteld. In 1883 werd te Genum een nieuwe school gebouwd van de afbraak van de school te Lichtaard. Beute stond hier tot 12 mei 1891. De school werd toen opgeheven en hij ging zelf met pensioen.