Dorpsbelang de Flieterpen/dorpsbode

Beoordeel dit item
(12 stemmen)

Dorpsbelang De Flieterpen

Dorpsbode januari 2024.pdf
Dorpsbode februari 2024.pdf 

Dorpsbode maart 2024 .pdf

Dorpsbode april 2024.pdf
Dorpsbode mei 2024.pdf
Dorpsbode juni 2024.pdf
Dorpsbode juli 2024.pdf

Bestuur

Reitsum               : Renata van der Weide, voorzitter
Jannum               : Ruud Mente, secretaris
Lichtaard             : Anneke van der Bijl, penningmeester
Reitsum               : Maaike Meindersma, Ledenadministratie
Ginnum               : Wietze de Boer, AED en oud papier

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Flieterpen (in het nederlands De Vlieterpen)
De Flieterpen is de verzamelnaam voor de viereenheid van de dorpen Ginnum, Jannum, Lichtaard en Reitsum. De naam zou afkomstig zijn van het oude Friese woord flia, dat vlucht betekent. In tijden van hoog water kon men naar de terpen vluchten.
De Flieterpen hebben eeuwenlang mensen een goed heenkomen geboden. Zij hebben mensen niet alleen tot veilige vlucht- en woonheuvels gediend, maar ook een rol gespeeld in de (kerk)historie. En zij hebben mensen die oog hadden voor het eigen, aparte en unieke karakter van deze puur Friese dorpen, geïmponeerd.

Ginnum
Ginnum komt voor in het Duits kloosterregister, zij het onder enigszins andere naam: Ginneheim.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de naam is afgeleid van de persoonsnaam: Ginne.
Heim (heem) van Ginne. Hiem of heem is in latere tijd vereenvoudigd in um.
Ginnum heeft in het verleden een tal van grote states gekend. Jammer genoeg zijn ze alle verdwenen, alleen de namen van de adelijke families van de Roorda’s, Alyva’s en andere  vinden we terug in de Ginnumerkerk.

Jannum
Jannum behoort ook tot de um-namen.  Maar dat dit heem van Jan zou betekenen schijnt te voor de hand liggend te zijn.
De Romaanse bakstenen kerk (c.a. 1200) was gebouwd voor lekebroeders van Klaarkamp (Cisterciënzer abdij onder Rinsumageest).

Lichtaard
De Encyclopedie van Friesland rangschikt de naam Lichtaard onder de plaatsnamen eindigend op
-werd. Winsemius spreekt van Lichtavert ofwel Lichtewerd (lichte terp). Die werd-namen moeten evenals de um-namen zeer oud zijn.
In 1721 besloten de kerkvoogden van dit dorp een falbrugge te slaan over hunne vaart tot gerijff van ingesetenen van voors.dorp soowel als voor de anderen. Natuurlijk moesten de kosten er weer uitkomen en werd er een matige tol geheven. 1 pesoon: 4 penningen, man en paard: 1 stuiver, koebeest en drijver: 1 stuiver, praam: 4 penningen.
Aan Lichtaard is ook de naam van de Friese romanschrijver Reinder Brolsma verbonden. ‘It Heechhôf’ is de naam van één van Brolsma’s romans.

Reitsum
Ook Reitsum komt voor in het Duits kloosterregister, onder de naam: Reitseheim. Ook hier kan geconcludeerd worden dat het is afgeleid van de persoonsnaam: heim (heem) van Reitse.
Wie enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de Gereformeerde kerken in Nederland zal bij het horen of lezen van de naam Reitsum meteen denken aan dominee J.J.A. Ploos van Amstel.
Op 11 oktober 1863 deed hij zijn intrede in Reitsum als predikant van de Hervormde gemeente Reitsum, Ginnum en Lichtaard. Dr. Wagenaar schrijft: Van heinde en verre kwam men hem horen en in de pastorie werden alle vreemdelingen allergulst ontvangen. Paesumer vissers, landvolk en stadse mensen vulden de ruime voorkamer. Het graf van Ploos van Amstel met smeedijzeren hekwerk ligt op het kerkhof van Reitsum.

 

Dorpsbelang De Flieterpen
Dorpsbelang behartigt ‘onpartijdig’ de belangen van de inwoners van de dorpen in de Flieterpen.
Eén van de doelstellingen is om een zo prettig mogelijk woon- en leefklimaat te krijgen en te behouden ongeacht de levens visie.
Er is geregeld overleg met B & W van de gemeente Ferwerderadiel (na 1 januari 2019
Noardeast-Fryslân) en andersom is het dorpsbelang een aanspreekpunt voor de gemeente.
Het bestuur vergadert één keer per maand en gaat daarnaast naar verschillende vergaderingen en overlegbijeenkomsten.
Rond maart/april is er elk jaar een ledenvergadering waar alle leden welkom zijn en kwesties besproken kunnen worden. Natuurlijk is het bestuur ook buiten deze vergadering aanspreekbaar voor algemene problemen die De Flieterpen betreffen.
U kunt ook uw vragen, opmerkingen en suggesties mailen naar ons e-mailadres
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Nieuws van Dorpsbelang
Afspraken met de gemeente en ander belangrijk nieuws vermelden wij op de ‘Nieuwspagina van Dorpsbelang’ in de dorpsbode.

 

Lid worden
Draagt u als inwoner De Flieterpen een warm hart toe, word dan lid van dorpsbelang.
Het lidmaatschap kost voor een éénpersoonshuishouding: € 3,00 en voor
meerpersoonshuishouding: € 6,00.
U kunt hiervoor dit machtigingsformulier invullen en na ondertekening mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Inleveren bij een bestuurslid kan natuurlijk ook.Opbrengst oud papier
Het bestuur wil de opbrengst van het oud papier in eerste instantie gebruiken voor het aanschaven voor meer AED’s. Deze kunnen we dan plaatsen in de dorpen Ginnum, Jannum en Lichtaard.
Uit de AED-check van de Hartstichting blijkt, dat wij te weinig AED’s in de Flieterpen hebben.
Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Elke seconde telt.

Vind een AED in de buurt


WhatsApp buurtpreventie
Vanuit de DDFK gemeente zijn hiervoor borden beschikbaar gesteld.  Deze borden worden bij de toegangswegen van de Flieterpen geplaatst.
Meedoen binnen de Appgroep van jouw buurt ? Stuur even een appje naar de dorpsvertegenwoordiger van het dorpsbelang in jouw dorp. 

Ginnum:   Silvia Manzoni -               06- 30 88 64 19
Reitsum:   Hindrik Bijma -                06- 82 28 10 99
Jannum:   Evie van der Velde –        06 -28 61 66 09
Lichtaard: Anneke van der Bijl –       06 -13 35 53 23


Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten Dorpsbelang de Flieterpen

Hier volgt binnenkort het huishoudelijk reglement

Bestanden van de Dorpsbode de Flieterpen, die u kunt downloaden van deze site het zijn pdf bestanden te downloaden met Adobe Reader. Voor mobiel kijk in de Playstore voor Adobe Acrobat Reader


Privacyverklaring Dorpsbelang de Flieterpen