Stichting Monumentenzorg Ferwerderadeel

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

Op 9 september 2022 is de Stichting Monumentenzorg Ferwerderadeel  gefuseerd met de Stichting monumentenbehoud Noardeast_fryslan. De Stichting Monumentenzorg Ferwerderadeel heeft een bedrag van € 126.000,-  verdeeld over sommige monumenten in Ferwerderadiel.
Het bestuur van de stichting heeft aan enkele monumenten (vanwege) € 10.000,-  en Rijksmonumenten € 20.000,- uitgekeerd. Aan drie organisaties die culturele dingen organiseren € 2.000,- en € 1.500,- .  De Stichting heeft aan de nieuwe stichting € 150.000,- overgedragen. 
Op de Foto ziet u vertegenwoordigers van de monumentale stichtingen met in hun hand de waarde cheque.

Dit bericht is niet gepubliceerd in de Dorpsbode september 2022. 

 

Stichting Monumentenzorg Ferwerderadeel

Fusie tusken de stichtingen Monumentenzorg Ferwerderadiel en Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. De stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel hâld op te bestean. De bestjoersleden geane net troch yn de nije stichting. Der binne op dit moment noch 3 bestjoersleden oanwêzich. De lêste jierren binne der ek weinich monumenten yn dizze gemeente dy’t ús hulp noadich hienen. Yn Marrum wie inkelde jierren werom noch “it Heephûs” hûs te keap. De financiering dêrfan troch in pleatselike bank leverde nochal wat problemen op. It finen fan minsken om in bestjoersfunktie út te oefenjen leverde ek problemen op. Troch al dizze saken ha wy mient dat wy de stichting opheffe moesten. Yn 1993 is de stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel oprjochte mei in pear bûssinten van de Stichting Doarpswurk. Panden binne restaureert en wer ferkocht . Sa as jim miskyn wol witte, hienen wy tot begjin foarich jier de hûskes op de terp fan Jannum noch yn besit, mar dizze toeristische trekpleister binne oan de ferpachter ferkocht. Troch de ferhuur fan de hûskes wie it mooglik om ûnderhâlds wurkzaamheden út fiere te litten oan ús besittingen, sûnder de gemeente hjir mei lestich te fallen en te reserveren foar letter ûnderhâld en restauratie. In 2005 hawwe we de tjerke fan Jannum oankocht  en hielendal restaurere .  Ek de toer fan de tsjerke fan Wânswert ha we fan de gemeente oernommen yn 1997 en meerdere keren restaureare . De nije stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân hat hast alle tuorren yn it âlde Dongeradiel yn besit, noch fanút de Napolitaanse tiid, en heel folle mûnen. It bestjoer fan de stichting Monumentenzorg Ferwerderadiel is fan miening dat ús twa ryksmonumenten yn Wânswert en Jannum goed passe by de nije stichting. It interieur fan it tsjerkje yn Jannum is dizze simmer oanpast: enkele stikken binne ferpleatst nei It Frysk Museum foar in tentoanstelling, dy’t moarn 10 septimber iepengiet. En dan de financiële ôfwikkeling fan ús stichting. Wy ha ús boekhâlding ôfslute kinnen mei in positief saldo fan €150.000,-.  Wy ha besluten om de voormalige NH tsjerken, (Ryksmonumenten of vanwege monumenten) en 1 mûne de Zwaluw yn Burdaard yn ús âlde gemeente Ferwerderadiel in gift te jaan foar takomstich ûnderhâld. Ek binne der nog 3 pleatselijke stichtingen dy’t gaerkomsten organisearje foar o.a kunstenaars, en speciale doelgroepen dy’t nog een bijdrage krigen ha. Dizze bijdrage wie yn totaal 126.000,-. Foar de Flieterpen is der €10.000,- gien nei de tjerke fan Reitsum en ek foar de tsjerke fan Jislum €10.000,-. Foar de tsjerke van Ginnum en Lichtaard €1.500,- de rest fan de sinten binne yn de oare doarpen verdield.