Super User

Feestcommissie 1925 Staande van L.N.R. Ulbe Boonstra, Sietse Nicolai, Pieter P. Zijlstra, Juf. Elly v/d Meulen, meester A v/d berg en meester Houma, Schoolbestuur zittend : Jan P. Zijlstra, Jan P. Reitsma (voorzitter) Abe D. reitsma en Nanne Bouma.

Staand: Saakje Zijlstra, Iiona Dutz, Tiet Rosier, Teatske Reitsma, Djoke Stielstra, Hieke Akkerman, Sjoke Tamsma, Metje de Jong, Dina Rosier, Pietje bouma, Hieke Visser, Detje Akkerman, Eelkje Stielstra. Zittend l.n.r. Geertje v/d Weit, Anna Plantinga, Ds. Wagenaar, Pitje Keizer, Juf. W. Kuperus, Titje Hellinga.

Heren van L N. R. : Tj Bosma, H. Boersma, A. v/d Weit, E. Damsma, F. Douwes, D. Zijlstra, D. reitsma, De drie heren rechts: J. Plantinga, D. Bouma, J. Sterk. Dmes Staande: Line Visser, Anna Visser, Pietsje Bouma, Anna Plantinga, Botje Greidanus(hoger) Geertje v/d Weit, Anna Folkertsma(hoger), Grietje Kingma, Sijke Kingma, Froukje Folkertsma, T. Rosier, Boukje Folkertsma, Dina Rosier. Voorste rij: Sietske de Boer, Metje Nicolai, Saakje Zijlstra, Maaike Beiboer, Hans Faber, Hieke Visser, Aaltje de Vries en Jelske Damsma.

Achterste rij: Hiltje Reitsma, Tietje Hellinga, Geertje van der Weit, Siep Hansma, Teatske Terluin, Sietske de Boer, Hiske gras, ...? Chauffer C. Tadema, Middelste rij: Marijke de Boer, Aaltje Damsma, Hinke Pot, Froukje Hoekstra, Foekje Talsma, Trijntje Hansma, Jantje Hofing, Siep Damsma, Voorste rij: Froukje Visser, Akke Beiboer, Jeltje v/d Weit, ...?, Detje Hoekstra, ...? ,.....?, foto genomen in Paterswolde

Achterste rij: Jac. Damsma, H. Kroodsma, Wiebren Damsma, ...?, O. Plantinga, Piet A. Reitsma, Sjuk Reitsma, Doeke Reitsma, Eelke Damsma, Pieter J. Zijlstra, Meester A. v/d Berg, Frou Jan Rosier,. Tweede rij : B. Algra, Jan Th. Reitsma, ...?, ...?, ...?, Geert de Boer, Johannes Rosier, Johannes Hansma, Piet de Boer. Derde rij: Dirk Mellema, Froukje v/d Weit, Yp Damsma, Maaike Beiboer, Aaltje Damsma, Detje Akkerman, ...?, Siep Damsma, ...? , Tiet Rosier, Geertje v/d. Weit, Jan Rosier. Voorste rij: Jantje Algra, Hieke Visser, ...?, Akke Beiboer.

Staand: De Schipper, E. Tadema (buschauffeur), Geertje v/d Weit, Jeltje v/d Weit, Marijke de Boer, Tietje Hellinga, Hiltje Reitsma, Siep Damsma, Froukje Hoekstra, Akke beiboer, Froukje Visser,..? , Hiske Gras, ...?, Sietske de Boer. Zittend van L.n. R. Trijntje Hansma, Jantje Hofing, Foekje Talsma...?,...?, Siep Hansma, Aaltje Damsma, Detje Hoekstra,..?,...?,

Boerderij aan de Roordastrjitte in Ginnum aan de vaart

School 1918: v.l.n.r.: Meester Hemmes, Aaltje Damsma, Siep Damsma, Piet Damsma, Anna Algra, Jantje Algra, Saakje de Groot, Anna de Jong, Jantje Hoving, Johannes de Groot, Meester Langhout, Chr. L. Hoving, Marie J. Hoving, Chr, J. Hoving, Harm Boersma, Frederik Boersma, Tjisse Boersma, Tjits Jellema, Juffrouw Andriessen, Anna Plantinga, Oenze Plantinga, Ytje Kingma, Gerrit Kingma, Anneke  Damsma, Henkie Triemstra, Jantje Jellema, Eelke Damsma, Zittend: Simon Damsma, Jap Damsma, Wiebren Damsma, Bouke Triemstra, Henke Kingma, Anna Triemstra, Baukje Kingma, Hiltje Reitsma.

Waarschijnlijk bevrijdingsfeest in 1913 te Reitsum

Van l.naar R. Douwe Bouma,...?, Piet Zijlstra, Piet P. Zijlstra,...?, Metje de Jong,...?, Abe v.d. Weit, Pietje Bouma,...?, Anna de Jong, Douwe Zijlstra, Tsjitske de Jong.

Pagina 3 van 4