Toon items op tag: knapen en meidenvereniging

donderdag, 21 mei 2015 15:16

Knapen en meisjesverenigingen

Van links naar rechts: 1e rij Lieuwe Hofing, Klaas Tamsma, Pier Hania, Jan Zijlstra, Bab Bakker, ??, Sjirk Attema, Gerrit Palma, Dirk Pot, Henk Kingma, Gelf Haarsma, 2e rij: Wil Nicolai, Jel Praamsma, ???, Barend Faasse, Durk Lousma, Tine Reitsma, Pietje Palma, Elske van der Weit, Theun Palma, Romkje de Boer, 3e rij: Mevr, Bouma, Pietje Keizer, Tjeerd Terpstra, Nanne Bouma, Pieter Reitsma, Mevr. Reitsma, Mevr. Terpstra, Piet Zijlstra, 4e rij: Griet Nicolai, Tsjikke Lousma, Aukje Krol, Baukje Reitsma, Riemke Attema, Ytje Zijlstra, Alie van der Berg, Hammy de Boer, Anneke Krol, Djoke Damsma, 4e rij: Sieb Reitsma, Niesje Terpstra, Jeltsje Krol.

Gepubliceerd in Foto's uit de Flieterpen