Predikanten NH

Lijst van Predikanten Naamlijst der predikanten welke in de dorpen Reitzum,Genum en Lichtaard in’t gemeen genoemd de “Vlieterpen”en met elkanderen eene Hervormde Gemeente uitmakende sedert de Reformatie het Evangelie verkondigd hebben zijn :


1579 (1)Arnoldus Annii Herwaarts geroepen van Jelsum alwaar hij ook Pastor van de Roomsche Kerk geweest is maar tot den Predikdienst bij de Hervormde schijnt overgegaan te zijn .Hij ondertekende 1578 het rekwest van den Graaf van Rennenberg mede om de Unie van Utrecht vast te maken,zie de chroniek van Winsemius pag. 614-620. Was nog in 1600 alhier predikant en lid van de sijnode te Sneek. Men weet niet of hij hier gestorven ,of van hier verroepen is,- Althans was.


1605 (2)David Plekker alhier predikant en is overleden 1636.-Denkelijk een zoon van Vincent Plekker eerste predikant te Wirdum .- Tot hiertoe was Genum nog met beide andere dorpen niet gecombineerd. Alwaar te Genum lijkt mogelijk 1567 Holdoreus Urionius stond,die bij Menso Poppius onder de gebanne leeraars geplaatst wordt en opgegeven wordt te Janum gestaan te hebben.Hoe dit zijn moge in 1607 den 13 April is Genum met de andere Dorpen gecombineerd.


1638 (3)Fokke Birdama Beroepen van Damwoude den 30 November alwaar hij als Candidaat 1628 gekomen was of hij verroepen ,of alhier gestorven is, is niet aangetekend.


1644 (4)Timacus Johannis Beroepen van Vrouwen-Parochie over welke beroeping groot verschil viel voor den Heeren “Staten”.-overleden 1653.


1653 (5)Adrianus Venneman zoon van Joh. Venneman Predikant Ferwerd.Candidaat geworden te Dokkum 1650; van Tjerkgaast herwaards beroepen overleden of naar het buitenlands beroepen.


1657 (6)Joachimus Stellingwerf Beroepen den 11 Mei met appel tegen Dom.Reneman predikant te Blija.- Overleden in Januari 1703.


1705 (7)Dominicus Ruardi Beroepen van Zuiderwolde aldaar als candidaat gekomen 1692


1712 (8)Otto Lambergen S.S. M. Cand. Beroepen d. 8 August verkreeg den 6 August 1730 demissi van zijn dienst. Deszelfs zoon was de beroemde Professor in de medicijnen Tiberius Lambergen eerst te Franeker daarna te Groningen alwaar hij overleed oud 46 jaar.


1731 (9)Jellert Arijs van Hiccard S.M.Candidatus te Leeuwarden bevestigd den 2Maart overleden.


1778 1779 (10)Thomas Joha Beroepen van Wijnaldum alwaar hij als Candidaat gekomen was 1772 overleden 1812.


1813 (11)Tjaard Reneman Beroepen van Makkum overleden in den jare 1821 in den ouderdom van 58 jaren.


1822 (12)Wijbe Mebius Alhier beroepen van Jelsum werd in zijnen dienst alhier bevestigd door deszelfs broeder T.E.Mebius Predikant te Beers en Jellum op den 8 December 1822 verroepen naar St.Jacobi Parochie van zijne verplichting hier ontslagen en losgemaakt den 10 April 1828 en te St.Jacobi Parochie overleden den 13 Nov. 1857 oud 73 jaren en 7 maanden ruim 51 jaren Predikant.


1829 (13)Johannes Warnerus Kahrel Alhier beroepen van Groot Midlum in Oost Vriesland wierdt in zijnen dienst alhier bevestigd door deszelfs schoonvader J.P.Escher Predikant te Birdaard c.a. op den 29 Maart 1829. Eervol ontslagen 12 April 1858.


1859 (14)Alle Eelses Kingma Alhier beroepen als Candidaat is op den 13 februarij bevestigd door den consulent dezer Gemeente J.Sibinga,v.d.m. te Blija c.a. vertrokken den 31 mei 1863 naar de gem. te Rinsumageest.


1863 (15)Johannes jacobus Asuerus Ploos van Amstel alhier beroepen van Otterloo in gelderland en bevestigd de 11 oktober 1863 door ds. Offerhaus te Wanswerd vertrokken naar Anjum in 1866, 14 januari.


1866 (16)Carel Hendrik ten Harmsen van der Beek alhier beroepen van Hantum c.a. en bevestigd den 29 april 1866. vertrokken naar Valburg in Gelderland afscheid 9 oktober 1870.


1871 (17)Peter Deetman alhier beroepen van Bennekom in Gelderland en bevestigd den 10 september 1871, vertrokken naar Nijkerk op de Veluwe Afscheid op 16 November 1873.


1874 (18)Willem Jacobus Geselschap alhier beroepen van Delftshaven en bevestigd den 26 sten April 1874 .Afscheid voor zijn vertrek naar Rotterdam 5 december 1875.


1876 (19)Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel voor den tweede maal naar hier alhier beroepen van Hilversum en bevestigd den 23 april 1876 is met kerkeraad en bijna gehele gemeente gaan doleren den 9 februari 1886, terwijl alleen J.S.Kingma van Lichtaard en P.P. Kingma van Reitsum met hunnen huisgezin met de doleantie niet meegingen.


1897 (20)G.J. Antink alhier van Parrega beroepen is door W.H.Stegenga pred. van Oudloosdrecht bevestigd den 11 juli 1897.


1919 (21)C.A. Lingbeek alhier beroepen van Steenwijk , 52 jaren oud zijnde en bevestigd den 22 november 1919 d’m Ds Ybema van Ferwerd ,vertrokken naar Den Haag wegens aanvaarding van het lidmaatschap der Tweede Kamer afscheid op 13 sept.1925.


1925 (22)H.J. de Wilde alhier beroepen van Koudum en bevestigd door Ds.Willemse te Groningen den 22 november 1925 en vertrokken wegens beroep naar Den Haag afscheid 23 juni 1929.


1929 (23)A. Hoekert alhier beroepen van Hindeloopen en bevestigd den 10 november 1929 door ds.Okken van Tienhoven .Vertrokken wegens beroep naar Voorburg. Afscheid 28 juni 1931.


1931 (24)H.Bogers alhier beroepen van Klaaswaal en bevestigd 25 oktober 1931,door ds. J.A.te Bokkel van Numansdorp. Vertrokken wegens beroep naar Achlum c.a. afscheid 5 maart 1933

.
1935 (25)H.Nobel alhier beroepen als candidaat en bevestigd den 6 januari 1935 door ds. G.H. Scheers van Kolder-en Dinxterveen . vertrokken wegens beroep naar Steggerda .afscheid 10 januari1943.


1943 (26)H.P.Huisman alhier beroepen als candidaat te voren hulppredikant te Harlingen en bevestigd den 20 juni 1943 door ds. D.J. Burgersdijk te Harlingen .Vertrokken wegens beroep naar Makkum 10 maart 1946.


1946 (27)Hendrik Julius Andre Douwes alhier beroepen van dorkwerd bevestigd 25 augustus 1946 door zijn broeder Ds. J.Douwes van s’Hertogenbosch . Vertrokken wegens beroep naar Ugchelen Gelderland 26 juni 1949. 1950 Als hulppredikant tijdens de vacature is werkzaam geweest de heer F.Faber G.D. gekomen van Bolsward 1 juli 1950 . 30 juni 1953 vertrokkren naar Ferwerd.


1954 (28) Willem Cornelis Jan Jacobs candidaat tevoren predikant bij de luchtmacht . Alhier bevestigd 3 oktober 1954 door de consulent Ds. T.A. Vonk Noordegraaf predikant te Wanswerd . Vertrokken wegens beroep naar Enter Drente 11 november 1962.


1963 Benoemd tot bijstand in het pastoraat alhier L.Gulmans van Ternaard ,Als zodanig bevestigd door Ds. W. Kansil van Wanswerd op 5mei 1963. Lieuwe Gulmans is op 12 april 1965 vertrokken naar Ter-Apel.


1969 (29)Jacob Jacobus van Zorge bevestigd op 15 december 1968 gekomen van Vorden doet zijn intrede in de gecombineerde gemeente Birdaard Reitsum na s’morgens bevestigd te zijn door Ds. A.A. Donszelman emeritus predikant van Amsterdam.


1974 (30)Maarten den Draak op 13 oktober 1974 heeft hij intrede gedaan als predikant van de gecombineerde gemeente Birdaard Reitsum ,na s’morgens in het ambt te zijn bevestigd door Prof. Dr. A.J. Rasker te Oestgeest 17 september vertrokken naar Leeuwarden 1978.


1981 (31)Job Neeleman gekomen van Tiendeveen-Nieuw Balinge heeft op 23 augustus 1981 zijn intrede gedaan in de gecombineerde-gefedareerdegemeenten Herv.Birdaard Janum, Herv.Reitsum, Genum, Lichtaard en Geref.Reitsum na s,morgens bevestigd te zijn door Ds. G.de Fijter van Sebaldeburen. 17 augustus 1986 vertrokken wegens beroep naar Dedemsvaart.


1988 (32)Jacob Hannessen , heeft intrede gedaan als predikant van de gemeenten Herv.Birdaard-Janum,Sow gemeente Reitsum en de Hervormde gemeente Wanswerd-Jislum in september 1988. Op 11 juni 1995 vertrokken wegens beroep naar St.Johannesga .


1996 (33)A. van Duinen, heeft intrede gedaan as predikant van de gemeenten Herv.Birdaard-Janum,Sow gemeente Reitsum en de Hervormde gemeente Wanswerd-Jislum op zondag 14-01-1996 in wanswerd . Wegens beroep vertrokken naar Zwammerdam in 2002.


2005 (34) D.E. Lichti, heeft intrede gedaan als predikant van de PKN gemeenten Reitsum en Wanswert op 4-09-2005 in Wanwert in het ambt bevestigd door Ds.Tijsma uit Franeker. Op 01-02-2007 losgemaakt van de federatie H.G.Reitsum/G.K. Reitsum.


2007 Dhr.drs.T.R.A. Simonides is op 2 september 2007 geïnstalleerd als kerkelijkwerker in deeltijd (60%) hij is afkomstig van Burdaard. Op 22 januari 2015 is dhr. Simonides met emeritaat gegaan.

2015 (35) Anne Elverdink, heeft intrede gedaan als predikant van de Protestantse Gemeente Reitsum c.a. (50%).  Op 4 oktober 2015 in het ambt bevestigd door da. F.G. Fink en dhr. T.R.A. Simonides .