Verslagen dorpsbelang

Beoordeel dit item
(0 stemmen)

 

 

Dorpsbelang ‘De Flieterpen’ Jaarverslag 2013

Het bestuur van Dorpsbelang heeft het afgelopen jaar zijn best gedaan om in positieve samenwerking met de gemeente Ferwerderadiel de wensen en belangen van onze inwoners kenbaar te maken en daardoor de leefbaarheid in onze dorpen te verhogen. Met de nu volgende activiteiten zijn wij aan de slag geweest.
Herinrichting De werkzaamheden van de tweede fase van het herinrichtingsplan zijn voltooid. De rode asfaltlagen op het wegdek bij het dorpshuis en de fietspadoversteek Lichtaard zijn aangebracht. Dit zal binnenkort nog eens worden overgedaan omdat het dorpsbelang niet tevreden was over de kwaliteit. De trottoirbanden rondom de verkeersremmers zijn wit geschilderd, wat de veiligheid ten goede is gekomen. In de derde fase van de herinrichting zal er groen in de dorpen worden geplaatst. Ook zal de schoolzone worden aangelegd met een rode asfaltlaag en gekleurde paaltjes. Dorpsbelang zal zelf in de 3-hoek in Reitsum een toeristenwijzer plaatsen, die zal verwijzen naar alle toeristische activiteiten in onze dorpen. Betrokkenen bij dit project zullen hierover benaderd worden.
Aanvragen van onze kant die vanaf 28 mei (inloopspreekuur)nog bij de gemeente liggen zijn: *Verlichting Jannumerdyk *Verlichting Flieterpsterdyk bij inrit kerk in Reitsum. *Parkeerplekken bij kerk Reitsum en kerk Lichtaard. *Fietsstroken vanuit Lichtaard en vanuit Jannum naar Reitsum *Grasdoorgroeistenen langs weg Janum-Birdaard *Wijziging parkeervakken Genum.

AED In samenwerking met de Sportveldcommissie, de PKN gemeente en het dorpshuisbestuur heeft Dorpsbelang in november 2011 een AED aangeschaft. De jaarlijks terugkerende kosten worden gedragen door deze 4 verenigingen. Bij de laatste onderhoudsbeurt bleek dat de AED niet vorstvrij was opgehangen en werd in overleg met alle verenigingen een verwarmde buitenkast met alarmering aangeschaft. Na een tijdelijke hangplek in de warme stal van Durk Deelstra (onze dank voor de EHBO) is de AED weer teruggeplaatst op zijn vertrouwde plek aan de muur van de Kosterij, Flieterpsterdyk 12 te Reitsum. Dorpsbelang zal zich nog aanmelden bij het sms-alert en groene bordjes laten plaatsen die naar de plek van de AED verwijzen. In maart hebben 11 inwoners de herhalingscursus gevolgd. Met de andere inwoners vormen zij een groep van 21 personen die op de oproeplijst staan om bij calamiteiten te kunnen reanimeren en/of de AED te gebruiken.

Buurtbus Op initiatief van gemeente Ferwerderadiel startte oktober 2012 de Omnibus, een 8-persoonsbusje die door veel dorpen in Ferwerderadiel reed. Dorpsbelang heeft in samenwerking met o.a. dorpsbelang Burdaard mee zitting genomen in de overleggen hierover. Dit project moest helaas worden beëindigd toen bleek dat er te weinig passagiers van dit initiatief gebruik maakten. Daarnaast waren er te weinig vrijwilligers beschikbaar voor het bestuur en als chauffeur. In december 2013 kwam Arriva met eenzelfde initiatief, genaamd De Opstapper. Een overzicht van de opstapplaatsen- en tijden heeft dorpsbelang in de dorpsbode geplaatst. Omstreeks maart 2014 kreeg dorpsbelang van Provinsje Fryslân een schrijven over het willen subsidiëren van initiatieven voor een beter openbaar vervoer in de kleine dorpen, een project genaamd Bûtenút Foarút. Hier heeft Dorpsbelang niet op gereageerd. De kans van slagen lijkt ons na eerdere pogingen nihil. LEF (Lokale Energy Ferwerderadiel) Volgens de EU-richtlijnen moet in het jaar 2020 tenminste 20 % van Europa’s energieverbruik duurzame energie uitmaken. Nederland heeft 14 % opgelegd gekregen.

In de afgelopen jaren heeft dorpsbelang middels informatie in de dorpsbode en een informatieavond over duurzaam energiegebruik door dhr. Vellema uit Hallum de inwoners geprobeerd van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte te houden. Wie de media heeft gevolgd weet dat er momenteel veel over windmolens wordt gesproken. Dorpsbelang heeft zich middels bijeenkomsten en mailinformatie steeds op de hoogte gehouden. Ook het LEF Ferwerderadiel is met initiatieven gekomen t.a.v. een windmolen ten gunste van alle dorpen. Participatiemogelijkheden en winstdeling kan voor het dorp gunstig zijn nu de gemeente door de crisis minder geld te verdelen heeft, maar juist meer taken opgedragen krijgt. Vanavond na de pauze zullen we hier ongetwijfeld meer over horen.

Jaarvergadering gezamenlijke dorpsbelangen Ook dit jaar was er weer een gezamenlijk overleg met alle dorpsbelangen van Ferwerderadiel. De vergadering werd deze keer gehouden in Hallum. In het rondje dorpsbelangen kon ieder zijn activiteiten, toekomstplannen en eventuele problemen uiten en samen bespreken. Uit deze vergadering bleek dat de structuur en werkwijze van de dorpsbelangen erg verschillend zijn. Daar waar een dorpsbelang ook het organiseren van festiviteiten in zijn pakket heeft, lijken de gemeentelijke zaken wat onder te sneeuwen. Verder lijkt er behoefte te zijn om vaker met elkaar te overleggen, desnoods via de mail, zodat we meer van elkaars ervaring gebruik kunnen maken of gezamenlijke vragen aan de gemeente kunnen stellen. Dit zal actief opgepakt worden. Website Op de Flieterper website is een link naar dorpsbelang De Flieterpen. Het jaarlijkse activiteitenverslag van dorpsbelang is daar op te vinden. Dit verslag geeft een goed beeld van wat er speelt in onze dorpen. Eventuele recente en actuele ontwikkelingen kunnen tussendoor op de site geplaatst worden. Daarnaast is er een link om digitaal vragen of opmerkingen te plaatsen richting bestuur van dorpsbelang. Met medewerking van de beheerder van de site zullen we actief blijven kijken of we ons aan kunnen melden voor sites waarop historisch materiaal over de dorpen is te bekijken. Bijvoorbeeld Schatten fan Fryslan, een site die ons trouwens niet aansprak of Dwaande die in opkomst is.

Welkomstgeschenken Ook het afgelopen jaar mochten we enkele nieuwe inwoners in de Flieterpen verwelkomen met een mok met de tekst ‘Welkom’ erop, gemaakt door Dineke van Atelier Kleitaal. Het bestuur van dorpsbelang wil zo aantonen dat alle inwoners van de Flieterpen blij zijn dat de leefbaarheid in deze dorpen zodanig positief is dat mensen zich hier graag tot wonen willen zetten. Voor het bestuur een extra motivatie om zich in te zetten voor de belangen van de Flieterper inwoners.

Dorpsbode Het maandelijkse nieuwsblad de Flieterper Dorpsbode is een gezamenlijke uitgave van de verenigingen Dorpsbelang, Dorpshuis, Ponkje en Oranjevereniging. Het vouwen, nieten en rondbrengen wordt elk jaar door een andere vereniging verzorgd. Afgelopen jaar was dat onze taak. In ons jaarlijkse dorpsbode overleg is er gediscussieerd over een digitale krant, echter de overheersende mening was dat veel mensen de dorpsbode juist lezen wanneer die uit de vertrouwde postbus komt en niet wanneer die op de website opgezocht moet worden. Wel wordt de bode, naast bestaande huis-aan-huisbezorging, voortaan tevens op de website geplaatst. Het is de taak van elke vereniging om zo mogelijk elke maand kopij voor het blad in te leveren. Dorpsbelang heeft 2 vaste Rubrieken namelijk: Jongeren aan het Woord en Flieterper Historie. Daarnaast worden er actuele onderwerpen/ontwikkelingen rondom gemeentelijke zaken door ons geplaatst, zoals het iepenloftspul Ferwerderadiel genaamd Reis nei Wad, de Omnibus en Opstapper, duurzame energie, fryske cursussen, kaartjes Aqua Zoo etc.

Tot slot Naast alle genoemde activiteiten heeft dorpsbelang nog wat kleinere acties uitgevoerd. Op het 25-jarig Jubileumfeest dorpshuis/toneel heeft het bestuur verkleed als historisch figuur een hoedje-op/hoedje-af (van krantenpapier)-vragenspel georganiseerd over gemeentelijke zaken. Verspreid over het jaar hebben we de contributie van alle inwoners weer opgehaald. We hopen dat ieder die opmerkingen, ideeën of verbeterpunten heeft t.a.v. onze leefgemeenschap, dit kenbaar wil maken aan het bestuur van dorpsbelang, zodat we met enthousiasme aan de slag kunnen en ook volgend jaar weer een positief verslag kunnen presenteren. Met vriendelijke groet, Bauke Talsma, Dineke Taal en Hilma Meindersma